- فکس دفتر مرکزی 021-88615423-4 تلفن دفتر مرکزی
0352-7772479 فکس کارخانه 0352-7772289 تلفن کارخانه
 تهران- خيابان شيراز- گرمسار غربی- بن بست بهار- پلاک ۴۲ نشانی دفتر مرکزی
  يزد- کيلومتر ۱۲ جاده ميبد ـ يزد- شهرک صنعتی جهان آباد نشانی کارخانه
info@emgiran.com www.emgiran.com